Thiện và ác

Trong lịch sử loài người thiện và ác luôn luôn như hình với bóng. Tần Thủy Hoàng tàn bạo, nhà Tần không thọ lâu. Thành Cát Tư Hãn gây ra cảnh núi xương, sông máu, nhà Nguyên cũng yểu mệnh. Hít-le,... Read More